KAWE  |  Narcyz w twoim domu

§ 1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna w domenie Serwisu teznape.com/teznape.pl i na odpowiednich podstronach Serwisu po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Newslettera oraz jest świadczona przez Usługodawcę na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku reklamacji Newslettera należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  a) adres e-mail: kontakt@teznape.com
 3. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (tzw. innego komunikatora online) dostępnego w ramach Serwisu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą.
 4. Zasady korzystania oraz zapisu na Newsletter, zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w związku z zapisem na Newsletter oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi na stronie Serwisu w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Użytkownik może zapoznać się z nim w każdej chwili, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter w ramach Serwisu.
 6. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 8. W ramach korzystania z Serwisu i Newslettera zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym a w szczególności:
  a) rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu;
  b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularza zapisu na Newsletter i innych formularzy znajdujących się w Serwisie.
 9. Nakazuje się:
  a) Korzystanie z Serwisu i Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) Korzystanie z Serwisu i Newslettera w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu i wysyłanych poprzez Newsletter wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 10. Użytkownik nie może korzystać z usługi Newsletter anonimowo ani pod pseudonimem, lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 11. Zasady korzystania z innych usług, treści cyfrowych lub zasady zakupu innych towarów (jeśli są dostępne w ramach Serwisu) określają odrębne Regulaminy sprzedaży, do którego Usługodawca odsyła w stopce Serwisu.
  §2 Definicje
  Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 12. Usługodawca– Amici-Med Maja Herman z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Błońska 43k NIP 7471607254
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin
 15. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem teznape.com/teznape.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zapisu na Newsletter.
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 17. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności informacje i materiały dostarczane w ramach świadczenia usługi Newsletter np. treści e-maili, wskazówki, poradniki, także w formacie pdf i innych, itp.
 18. Usługa Newsletter lub Newsletter– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Newslettera, który dokonał skutecznego zapisu na Newsletter i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo dokonał zakupu usługi Newsletter, polegającą na jednorazowym lub/i cyklicznym dostarczaniu Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w ramach usługi Newsletter.
 19. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia nieodpłatnej umowy o dostarczenie Usługi Newsletter na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 20. Formularz Newsletter – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter i dokonać stosownego zapisu.
 21. Płatność danymi – udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Użytkownika w zamian za możliwość skorzystania z usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w jej zakresie za pośrednictwem Serwisu bez konieczności dokonania zapłaty Ceny w jednostkach pieniężnych.
 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 23. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Usługodawcę w niniejszym regulaminie.

§3 Minimalne wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z usługi Newsletter w ramach Serwisu, w tym do składania Zamówienia na Newsletter potrzebne są:
  a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu;
  b) przeglądarka internetowa
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail
 2. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a tym samym usługi Newsletter, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.
  §4 Zasady świadczenia usługi newsletter
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami. W tym celu dba o jej jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis Usługi Newsletter i Treści cyfrowych dostarczanych w jej ramach oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo samodzielnie chce poprawić ich jakość.
 5. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.
 6. Newsletter może być dostępny czasowo/ okresowo.
  § 5 Składanie i realizacja zamówienia na usługę newsletter
 7. Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie .
 8. Celem skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail.
 9. Celem Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a) adresu e-mail,
  i zaznaczenie odpowiednich zgód:
  • akceptacja Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.
  • zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie).
 10. Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 11. Dostarczenie usługi Newsletter i odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.
 12. Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Usługodawcy musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.
 13. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem Newslettera oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 14. Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 15. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 16. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 17. Dostarczenie Newslettera może zostać zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego Newslettera). W takim przypadku Usługodawca usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki Newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Usługodawcy, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Usługodawcą w inny, wybrany w tym celu sposób.
 18. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

§6 Dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi usługę Newsletter niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Usługi Newsletter. Przede wszystkim usługa Newsletter może być dostarczana cyklicznie.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Usługi Newsletter. Zalecane jest, aby skontaktował się z Usługodawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Usługi Newsletter.
 5. Usługodawca informuje, że Newsletter może wpadać do folderu “spam” czy “inne” lub tym podobne. Usługodawca nie ma na to żadnego wpływu. Użytkownik powinien podjąć działania zmierzające do oznaczenia Usługodawcy jako zaufanego odbiorcy i dodania go do skrzynki odbiorczej, co może wesprzeć dostarczalność Newslettera do skrzynki odbiorczej. Użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą IT, który pomoże mu odpowiednio skonfigurować skrzynkę e-mail.

§7 Zmiany i aktualizacje treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Usługodawca przez czas dostarczania usługi Newsletter dostarcza Użytkownikowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Użytkownik powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczanych przez Usługodawcę w ramach Newslettera.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Zamówieniem wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę;
  c) Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
   zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
   zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
   zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
   zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 3. Usługodawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 4. Wprowadzane przez Usługodawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.
 5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 6. Usługodawca informuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownik jest uprawniony przekazać Usługodawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.
 7. Usługodawca wykonuje Usługę Newsletter, w tym dostarcza Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodne z jego stanem wiedzy i doświadczeniem aktualne na dzień ich sporządzenia.
  § 8 Procedura reklamacji dotycząca usługi newsletter
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa Newsletter, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Użytkownika o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Użytkownika.
 10. Jeżeli usługa Newsletter, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Newslettera, w tym Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 12. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 13. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym regulaminie.
 14. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 15. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.

§ 9 Rezygnacja z usługi newsletter

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu przed upływem terminu odstąpienia od umowy, o którym stanowi ust. 1 powyżej. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze formularza odstąpienia (wzór zamieszczony poniżej), lub na innym wzorze, z którego korzysta klient konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1- 2, każdy subskrybent może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z Usługi Newsletter. W tym celu może napisać na adres e-mail: kontakt@teznape.com lub dokonać rezygnacji z subskrypcji Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje w wiadomości newsletter.
 4. Rezygnacja z usługi skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newsletter w trybie natychmiastowym.
 5. Z uwagi na uwarunkowania prawne, biznesowe lub organizacyjne usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi newsletter w każdym czasie bez podania przyczyny. Gdy tak się stanie subskrybenci zostaną poinformowani w ostatniej wiadomości wysłanej w ramach usługi newsletter.

§ 10 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

 1. Usługa Newsletter, a w szczególności Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe świadczone przez Usługodawcę w jej ramach mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Newslettera, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Newslettera w tym z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Użytkownik w ramach Usługi Newsletter upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,
  b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki dostarczanych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Użytkownika do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia usługi Newsletter lub Treści cyfrowych albo wysyłki danej wiadomości elektronicznej Newsletter. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Użytkownika (w przypadku usługi odpłatnej) albo jest nieodpłatne (w przypadku podania danych osobowych w zamian za realizację Usługi Newsletter).
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Newslettera i dostarczanych w jego ramach Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,
  b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez Usługodawcę,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny osobisty użytek.
 6. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 7. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Newslettera stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczanych w ramach Newslettera zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§11 Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu zamówienia Usługi Newsletter będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  c) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  d) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  f) w celu wysyłki wiadomości elektronicznych w postaci Newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych mających charakter treści marketingowych i handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja usługi Newsletter będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Newsletter), podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w wysyłkę Newslettera.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://teznape.pl/wp-content/uploads/2023/10/politykaprywatnosci.docx
  §12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
  i dochodzenia roszczeń
 13. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową o dostarczenie Usługi Newsletter na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 14. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 15. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 16. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
  §13 Postanowienia końcowe
 17. Usługa Newsletter świadczona jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 19. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (Miejscowość) …………………….. dnia……………………………

Odstąpienie od Umowy
Adresat:
Usługodawca – ………………………… z siedzibą w …………..przy ul. ………………….
adres e-mail: …………………………………………………

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usługi newsletter
DANE IDENTYFIKUJĄCE:
adres e-mail: ……………….


podpis oraz data