KAWE  |  Narcyz w twoim domu

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem teznape.com/teznape.pl jest prowadzony przez Amici-Med Maja Herman z siedzibą w Nadarzynie ul. Błońska 43k  NIP 7471607254
 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 1. Zamieszczona na stronie informacja o Produktach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumenta, dla których informacja o Towarach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności stanowi ofertę̨.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Rejestrację Zamówienia.
 3. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumentów, z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Sprzedawcy, tj. złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się̨ na odległość́ w celu zawarcia umowy. Klient ponosi wyłącznie koszty, które wynikają̨ z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają̨ mu urządzenia lub świadczą̨ na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się̨ na odległość́ (np. z dostawcą Internetu).
 5. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: numer telefonu: adres e-mail: kontakt@teznape.com

§2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego teznape.com/teznape.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca – Amici-Med Maja Herman z siedzibą w Nadarzynie ul. Błońska 43k, NIP 7471607254
 3. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym sklep.lekarskimokiem.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Produktów, Usług cyfrowych, Treści cyfrowych od Sprzedawcy.
 4. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Produkt, Usługę cyfrową, Treść cyfrową, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę̨ bezpośrednio związaną̨ z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają̨ one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca w zakresie określonym przepisami prawa uprawnienia konsumenta.
 7. Produkt – produkt fizyczny, szkolnie czy indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym produkcie fizycznym, szkoleniu czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.
 8. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 9. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Szkolenie – usługa świadczona przez Sprzedawcę na zasadach określonych w opisie szkolenia i Regulaminie szkoleń
 11. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się̨ do wydania Produktu fizycznego lub udostepnienia Treści cyfrowej lub udostepnienia Usługi Cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.
 12. Każda osoba, która poda kod „tezjestemnape” dostanie 5% zniżki na zawartość koszyka. Oferta nie łączy się z innymi.
 13. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży produktu, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 18. System płatności– przelewy24
 19. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

§3

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać́ z niego może ogół użytkowników, którzy wejdą̨ na dany adres internetowy, pod którym to narzędzie działa.
 2. Warunkiem koniecznym nabywania Usług, Produktów, Usług cyfrowych, Treści cyfrowych w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.
 3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań́ Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail.
 5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić albo usług podmiotów trzecich.

§4

Treści i usługi cyfrowe

 1. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe:
 2. Szkolenia online;
 3. E-booki;
 4. Definicja Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz cechy charakterystyczne znajdują się w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
 6. Sprzedawca może umożliwić także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych.
 7. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta, na którym udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter, po podaniu wskazanych danych osobowych.
 8. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.
 9. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.
 10. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w opisie tych treści lub usług.

§5

Procedura składania zamówienia

 1. Składanie zamówienia polega na wyborze prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie internetowym Produktach, Usługach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych w określonej ilości, i przeniesieniu ich do Koszyka Sklepu internetowego.
 2. Po dokonaniu wyboru Towarach, Usługach, Treściach cyfrowych i Usługach cyfrowych celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 3. W celu zakupu produktu konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza składania zamówienia. Są to dane teleadresowe do wysyłki w przypadku zakupu Towaru, email na jaki mają zostać́ przesłane wszystkie potwierdzenia, dokumenty finansowe oraz dane umożliwiające realizację Usługi lub Treści cyfrowych i Usług cyfrowych. Istnieje możliwość́ wyboru chęci otrzymania Faktury, a w takiej sytuacji zachodzi konieczność́ wprowadzenia dodatkowych danych do dokumentu.
 4. Istnieje możliwość cofnięcia się do poprzedniego etapu, kontynuowania zakupów lub przejścia do następnego etapu poprzez użycie przycisku „Przejdź́ do płatności”.
 5. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
 6. Klient dokonując kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 7. W procesie składania zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru formy płatności dostępnej w sklepie, a następnie dokonuje zapłaty.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku
 9. Nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia;
 10. Nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§6

Realizacja zamówienia

 1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się̨ Sprzedawca.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy chyba, że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. może to odbywać się także cyklicznie, w określonych odstępach uzasadnionych specyfiką i celami danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych).
 3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych.
 6. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 7. W przypadku opisanym w ust. 6 zalecane jest, aby Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 8. W przypadku produktów fizycznych, czas realizacji zamówienia podany jest w Koszyku Sklepu internetowego.
 9. Kupujący otrzymuje Towar przesyłką kurierską na koszt Kupującego na wskazany adres wysyłki.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo odstąpić́ od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3 .
 2. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraził zgodę̨ na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej/odbycie Szkolenia (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy), a umowa zostanie wykonana przez Sprzedawcę, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą
 3. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Sprzedawca wykonał w pełni Usługę̨ Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać́.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta dostępu do treści cyfrowych.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 1. Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta musi poinformować́ Sprzedawcę̨ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać́ wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, Stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę̨), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodzi się̨ na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Produkt fizyczny należy zwrócić́ Sprzedawcy na adres podany w § 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odeśle produkt fizyczny przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta musi ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu produktu fizycznego (koszty odesłania do Sprzedawcy). W przypadku, gdy zwracane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta produkty fizyczne nie mogą̨ być́ zwrócone w zwykłym trybie, za pośrednictwem poczty, maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich i wynikają̨ one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odstąpi od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę̨ zapłaty oblicza się̨ proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są̨ nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość́ rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 8

Reklamacje dotyczące produktu fizycznego

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność́ za wady fizyczne i prawne Produktów fizycznych (rękojmia) wobec Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta.
 2. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 3.  Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów i Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta odpowiedzialność́ za brak zgodności Produktu fizycznego z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia określony przez Sprzedawcę̨, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy. Domniemywa się̨, że brak zgodności produktu fizycznego z umową, który ujawnił się̨ przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić́ ze specyfiką lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 4. W przypadku, gdy produkt ma wady albo Klient nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług, należy zgłosić́ ten fakt Sprzedawcy.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2do niniejszego regulaminu lub skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać́ przyczynę̨ złożenia reklamacji oraz określać́ żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać́ aktualne dane Klienta.
 8. Sprzedawca ustosunkowuje się̨ do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

§ 9

Reklamacje dotyczące treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.
 1. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 5. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 6. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
 7. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
 8. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
 9. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 11. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 13. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 14. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 16. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 17. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 3do niniejszego Regulaminu lub skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.
 18. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).
 19. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10

Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument i Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych podawanych przez Klienta jest Amici-Med Maja Herman z siedzibą w Nadarzynie ul. Błońska 43k NIP 7471607254 Klient może skontaktować́ się z Administratorem danych osobowych:
  1) za pomocą̨ e-maila: kontakt@teznape.com
   
  3) drogą pocztową Nadarzyn ul. Błońska 43k
 1. U Administratora danych osobowych nie jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta w celu umożliwienia Klientowi dokonania zakupów w ramach Sklepu internetowego, w celu realizacji Zamówienia, w celu prowadzenia działań́ marketingowych, w tym na podstawie wyrażonych przez Klienta zgód marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientowi przysługują̨ prawa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj.:
 5. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
 6. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
 7. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
 8. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 9. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 1. Klientowi przysługuje również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność́ przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności   

§12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią̨ wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest, np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat:

Amici-Med Maja Herman z siedzibą w Nadarzynie ul. Błońska 43k  NIP 7471607254 )

Ja/My (*)……………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

produktów …………………………………………………………………………../o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię̨ i nazwisko konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta

Adres konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta

Podpis konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumentów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić́

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

WZÓR REKLAMACJI PRODUKTU FIZYCZNEGO PRZEZ KONSUMENTA/ PODMIOTU Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTÓW

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt fizyczny ……………………………………………………… …………………………………………… jest niezgodny z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową]. 

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________             Podpis Konsumenta/ Podmiotu z uprawnieniami konsumentów: __________________

Załącznik nr 3 do Regulaminu:

WZÓR REKLAMACJI TREŚCI CYFROWEJ/USŁUGI CYFROWEJ PRZEZ KONSUMENTA/PODMIOTU Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTÓW

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu………………………………………………. Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa ……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową]. 

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________             Podpis Konsumenta/ Podmiotu z uprawnieniami konsumentów: __________________